художня арт студія КатАртСис логоКомандаграфікCертифікатиКурсиорендаБлог

КИЇВ

instagram linkfacebook linktiktok link
instagram linkfacebook linktiktok link
меню
small daub

[ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Сєрова Наталія Петрівна, реєстраційний номер картки обліку платника податків 3525412622, що зареєстрований за адресою: Херсонська обл.,місто Каховка, пр-т Європейський 18/89, з однієї сторони (надалі – Виконавець),  та будь-яка фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа або їх повноважний представник, що прийняв (акцептував) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали Даний Договір (надалі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. При замовленні і оплаті послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про наступне:

1. Терміни і визначення
1.1. Договір публічної оферти – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті у відповідності до якого Виконавець приймає на себе обов’язок  здійснювати надання послуг кожному, хто звертається до нього, при цьому умови даного Договору залишаються однаковими для всіх Замовників. Виконавець не може надавати перевагу одному Замовнику перед іншим при укладенні даного Договору, якщо інше не встановлено Законом або Даним Договором.
1.2. Послуги — надання консультаційних, інформаційних, консалтингових та освітніх послуг в рамках програми майстер-класів, перелік та опис яких зазначено на Веб-сайті, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах визначених цим Договором.
1.3. Акцепт – надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника, в електронному вигляді.
1.4. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку, в тому числі, але не виключно – опікун, юридична особа, фізична особа-підприємець, та/або їх повноважний представник, які зайшли на Веб-сайт та акцептували даний Договір. Також Замовником може бути особа, яка досягла 14-річного віку за погодженням батьків/опікунів, однак в такому разі Замовник несе відповідальність за достовірність отримання такого погодження.
1.5. Виконавець – фізична особа-підприємець, що надає послуги та реквізити якої зазначені в розділі 12 даного Договору.
1.7. Веб-сайт - адреса електронної сторінки в мережі інтернет за посиланням katartsys.studio, створеної на замовлення та для проведення господарської діяльності Замовником. 

2. Загальні положення
2.1. Даний Договір не вимагає особистого двостороннього підписання Сторонами та є дійсним в електронному вигляді.  Сторони підтверджують своє бажання, волю та волевиявлення на укладення даного Договору в електронному вигляді.  Договір має юридичну силу у відповідності до положень ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, що містить підписи Сторін.
2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами Даного Договору в повному обсязі шляхом акцепту.
2.3. Будь-яка наступна дія вважається акцептом Даного Договору публічної оферти:
– факт оформлення Замовлення послуг на Веб-сайті Виконавця;
– оплата послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначених даним Договором;
– письмове (в тому числі електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов даного Договору на адресу електронної пошти.
2.4. Укладаючи Даний Договір Замовник автоматично погоджується з повним та беззаперечним прийняттям умов Даного Договору, вартості.

3. Предмет договору
3.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення «майстер-клас», навчання, а також інші умови опубліковані на веб-сайті.
3.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі заняття, онлайн-сесій, семінарів, курсів.
3.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково в особистих повідомленнях, по телефону та email адресою Замовника, що використовується при оформлені на веб-сайті або іншим можливим способом.
3.4. Термін надання послуг визначається умовами майстер-класів, навчання та вказаний на Веб-сайті.

4. Права й обов’язки Виконавця
4.1. Виконавець зобов’язаний:
– виконувати умови Даного Договору;
– надавати Замовнику послуги належної якості;
– об’єктивно інформувати Замовника про послуги та умови їх надання на Веб сайті;
– завчасно інформувати Замовника, за 30 (тридцять днів) до фактичного введення змін, щодо особливостей наданих послуг та всіх складових, що є предметом Даного Договору;
4.2. Виконавець має право:
– отримувати оплату за надані послуги в розмірі, визначеному даним Договором;
– залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих вчителів, освітян, музикантів тощо);
– здійснювати фото- та відеозйомку під час надання послуг  для публікації з маркетинговою метою без розголошення персональних даних Замовника;
– в односторонньому порядку зупинити надання послуг у випадку порушення Замовником умов Даного Договору. 

5. Права й обов’язки Замовника
5.1. Замовник зобов’язаний:
– своєчасно оплатити послуги у відповідності до умов даного Договору;
– ознайомитись з інформацією, розміщеною на Веб-сайті Виконавця;
5.2. Замовник має право:
– здійснити замовлення послуг, що розміщені на відповідній сторінці Веб-сайту;
– вимагати від Виконавця надання послуг у відповідності з умовами Даного Договору.

6. Порядок надання послуг
6.1. Опис і перелік послуг, що надаються, програма та терміни проведення «майстер-клас», навчання, а також інші умови опубліковані на веб-сайті.
6.2. Послуги, що становлять предмет цього Договору, надаються Виконавцем шляхом проведення навчання в режимі заняття, онлайн-сесій, семінарів, курсів.
6.3. Час проведення занять повідомляються Замовнику додатково в особистих повідомленнях, по телефону та email адресою Замовника, що використовується при оформлені на Веб-сайті або іншим можливим способом.
6.4. Термін надання послуг визначається умовами майстер-класів, навчання та вказаний на Веб-сайті.
6.5. Виконавець має право в будь-який час, при наявності об’єктивних обставин, припинити надання послуг без окремого повідомлення Замовнику.

7. Ціна договору і порядок оплати
7.1. Ціна відповідних послуг визначається Замовником та зазначена на відповідній сторінці Веб-сайту. Вартість Договору складається із суми одноразового внеску. Розмір внеску може бути відкориговано, шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-сайті. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником «майстер-класу», яка вказується на Веб-сайті чи рекламних матеріалах.
7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі Даного Договору в національній валюті – гривні.
7.3. Оплата внеску здійснюється наступним чином:
7.3.1. внесення грошових коштів на банківський рахунок Виконавця через касу банку;
7.3.2. перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця з використанням сторонніх систем та додатків Замовника.
7.4. Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
7.5. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь «майстер-класу» (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за «майстер-клас» не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовникові.
7.6. Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається проведення відвідування майстер-класу  за адресою або онлайн та у час, зазначені Виконавцем на сайті katartsys.studio або повідомлені Замовнику іншим чином.
7.7. Замовник може отримати знижку на ціну «майстер-класу». Умови надання знижки на «майстер-клас» доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали або електронною поштою. Знижка не надається після купівлі «майстер-класу».

8. Відповідальність сторін і вирішення спорів
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Даним Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання або неналежне надання послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, що виникли з вини або необережності Замовника та/або настання обставин, що виникли з вини або необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб).
8.4. Виконавець не несе відповідальність за:
- неможливість надання послуг з причин від нього не залежних, включаючи форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або Замовника після укладення цього договору; порушення роботи ліній зв'язку, несправність устаткування і програмного забезпечення, що не належить Виконавцеві;
- порушення безпеки устаткування і програмного забезпечення, які використовує Замовник для отримання послуг;
- втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає провини Виконавця;
- які-небудь збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.
8.5. Замовник несе відповідальність за:
- використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг;
- використання матеріалів, які розміщені на сайті або, які надаються в процесі надання Послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдженню або передачі третім особам;
- порушення умов використання послуг;
- порушення умов платежу;
- втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій Виконавця.
8.6. Обмеження відповідальності Виконавця:
- сукупна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги;
- в разі порушення Виконавцем термінів надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання послуг або наданням послуг в нові терміни до повного виконання зобов'язань.
8.7. У випадку передачі Замовником навчальних та інформаційних матеріалів третім особам без письмової згоди Виконавця, так само як і виявлення фактів використання Замовником отриманих в процесі навчання інформаційних матеріалів в комерційних цілях (з метою ведення аналогічної діяльності), Замовник несе наступну відповідальність:
- Замовник може бути усунений від участі у заняттях, а договір може бути розірваний Виконавцем в однобічному порядку, без повернення вартості участі (у такому разі, різниця між вартістю фактично отриманих послуг і сумою внесеної передоплати утримується Виконавцем як компенсація збитку, заподіяного таким порушенням);
- Замовник відшкодовує Виконавцеві всі прямі та непрямі збитки, заподіяні таким порушенням;
- Замовник несе відповідальність за порушення авторських і майнових прав Виконавця, встановлену законодавством України.
8.8. У випадку виявлення Виконавцем фактів використання Замовником техніки, методики і прийомів навчання Виконавця (які стали відомі Замовникові в процесі отримання послуг за Договором) з метою ведення аналогічної діяльності у сфері навчання, Замовник сплачує на користь Виконавця штраф в двадцятикратному розмірі від вартості придбаних Послуг (вартості пакету участі), за кожен випадок порушення.

9. Термін дії договору
9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов'язань. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

10. Форс-мажорні обставини
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити або уникнути, включаючи: карантин, розмежування зон у період пандемії, військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення або розпорядження органів державної влади і управління держави, в результаті яких на Сторони (або одну із сторін) покладаються додаткові обов’язки або встановлюються додаткові обмеження і які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії або події, що існують поза волею Сторін.

11. Інші умови договору
11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, і рівно всіма правами, і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником неприпустима, за винятком випадків, передбачених даним Договором.
11.4. Інформація, яку надає Замовник, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», добровільно дає згоду на збір і обробку власних персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в маркетингових цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення і обробки інформації про нього, направлення комунікаційними засобами зв’язку (по електронній пошті, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої  іншої  інформації про діяльність Веб-сайту.
11.5.1. У разі небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і направивши його на поштову або електронну адресу Виконавця.
11.5.2. Замовник повідомлений про те, що його персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлений про свої права та обов’язки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
11.7. Договір є публічним і безстроковим і діє до його припинення будь-якої із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але в будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Цей Договір вважається узгодженим Замовником і укладеними за місцезнаходженням Виконавця з дати акцепту.
11.8. Виконавець самостійно, відповідно та на виконання вимог чинного законодавства України, визначає умови Даного Договору. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору і додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує і підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього є дійсною, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором.
11.9. Укладенням Договору на умовах даної Оферти Замовник дає згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, а саме на здійснення, у тому числі, наступних дій: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, з метою надання інформаційних послуг і їх оплати. Вказані дії можуть здійснюватися з використанням засобів автоматизації.
11.10. Виконавець має право передавати персональні дані Замовника, а також конфіденційну інформацію Замовника своїм співробітникам, а також третім особами, залученими Виконавцем до надання послуг по договору, виключно з метою організації надання послуг, забезпечуючи при цьому належне збереження конфіденційної інформації і персональних даних.
11.11. По закінченню дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого законодавством.

12. Політика конфіденційності
12.1. Виконавець зобов'язується зберігати конфіденційність Замовника в Інтернеті та приділяти велике значення охороні даних. 
12.2. Політика конфіденційності заснована на вимогах Загального регламенту про захист персональних даних Європейського Союзу (GDPR). 
12.3. Цілі, в яких Виконавець збирає персональні дані: поліпшення роботи, здійснення контактів з відвідувачами Веб-сайту, розсилка по електронній пошті, надання інформації, яку просив Замовник, здійснення послуг, пов'язаних з напрямком діяльності Веб-сайту, а так само для зазначених нижче дій.
12.4. Виконавець збирає і використовує персональні дані Замовника лише у разі його добровільної згоди. При згоді Замовник дозволяє Виконавцю збирати та використовувати наступні дані: ім'я та прізвище, електронна пошта, номер телефону. Збір і обробка даних проводиться відповідно до законів, чинних на території Європейського Союзу і в державі Україна.
12.5. Замовник, який надав свої персональні дані Веб-сайту має право на їх зміну і видалення, а так само на відкликання своєї згоди з їх використанням. Термін, протягом якого будуть зберігатися персональні дані: час, необхідний для використання даних для основної діяльності сайту. При завершенні використання даних Виконавець видаляє їх. Для доступу до своїх персональних даних Замовник може зв'язатися з Виконавцем зручним для сторін способом. 
12.6. Виконавець може передавати особисті дані третій стороні тільки з добровільної згоди Замовника.
12.7. Для коректного відображення вмісту і для зручності використання Веб-сайту, Виконавець використовує cookie-файли. Це невеликі файли, які зберігаються на пристрої. Вони допомагають сайту запам'ятати інформацію про Замовника, наприклад якою мовою переглядаєте сайт і які сторінки вже відкривали, ця інформація буде корисна при наступному відвідуванні. Завдяки файлів cookie перегляд сайту стає значно більш зручним. 
12.8. Веб-сайт може містити посилання на інші сайти, які не управляються Виконавцем і за які він не несе відповідальності за їх зміст. 
12.9. Виконавець може оновлювати політику конфіденційності час від часу, розмістивши нову політику конфіденційності на Веб-сайті. Виконавець відстежує зміни законодавства, що стосується персональних даних в Європейському Союзі і в державі Україна. 

13. Реквізити Виконавця
Фізична особа-підприємець Сєрова Наталія Петрівна;
Реєстраційний номер картки обліку платника податків 3525412622;
Найменування банку: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Р/р (IBAN) UA403220010000026001330081511.